Sankt Knud Lavard skole

Billedet på sidehoved

Årsplaner

Klasser: 4.KL
Periode: 2017/2018
Team / lærer: CC

Årsplan for dansk 4. kl. 2017-­2018
 
 
I løbet af året vil vi arbejde med forskellige emner og bøger, samt med det faste materiale, som er:
'Stjerneskud 4'
'Stav 4'
'Fandango 4' med tilhørende arbejdsbøger.
 
Vi vil arbejde med fremlæggelser bl.a. af et selvvalgt emne. Efter hver fremlæggelse vil vi fremhæve de gode sider af foredraget, så de positive erfaringer kan benyttes til de næste fremlæggelser. Eleverne lærer at finde viden, strukturere og sætte sin viden i system, at sortere og vælge relevant viden og at fremlægge sin viden, så andre får både udbytte og ny viden af fremlæggelsen.
Datoer for den enkelte elev vi fremgå af ugeplanerne. Vi vil i perioder bruge læsekontrakter. 
 
Vi vil af og til arbejde i IT-lokalet, både med tekstskrivning og online‐ opgaver.
 
Det anbefales, at den enkelte elev læser ca. ½ time om dagen, da dette er med til at styrke læsning, sprog og stavning.
 
Skriftligt arbejde
 
Der vil jævnligt være skriftlige afleveringer, datoerne vil fremgå af ugeplanerne. Disse vil typisk være stile eller boganmeldelser. 
 
Stile: 
 
Som oftest vil jeg give et emne, som eleven skriver ud fra. Jeg forventer en god, fremadskridende fortælling, hvor eleven følger de anvisninger, som der er blevet undervist i og stadigvæk undervises i. Der kan i planlægningsfasen bruges tankekort, hvori ideer gennemtænkes og nedskrives og en god titel findes. Der skrives en kladde til stilen. Derved kan eleven gennemgå sin stil, så der tjekkes for stavning, egennavne, punktummer, handlingsforløb mv. I kladden kan eleven strege ud og rette. Stilen skal indeholde en indledning, handling og afslutning. Til sidst indskrives den færdige stil med den bedste håndskrift, som eleven kan præstere. På et tidspunkt gives der også lov til at aflevere stilen indskrevet på computer.
 
Boganmeldelser:
 
Der skal afleveres flere boganmeldelser i løbet af året. Eleven skal hele tiden have gang i en frilæsningsbog. Frilæsningsbogen skal have et passende lix-tal. Med andre ord: Den skal have en passende sværhedsgrad. 
 
I 'Stav 4' vil vi arbejde med stavning, stavelser, ordklasser, punktum, korte og lange vokaler, konsonantforveksling, synonymer samt diktat.
I 'Stjerneskud 4' - arbejder vi med forskellige teksttyper og skriveformer, at planlægge, skrive og tjekke en tekst, at lege med sprog og træne staveregler samt tegnsætning, ordklasser, sætninger og staveregler.
 
 
Mål for undervisningen
 
Overordnet skal elevernes lyst til at læse skærpes ved at give dem gode læseoplevelser.
Jf. 'Fælles mål for dansk', Undervisningsministeriet. (2. forløb. 3. – 4.kl.) skal eleverne:
 
 • Læse både skønlitteratur og faglitteratur.
 • Lære at uddrage informationer fra en given tekst herunder afsender og modtager.
 • Kunne referere en tekst i kronologisk rækkefølge samt redegøre for handlingsforløb samt person – og miljøskildring.
 • Øves i fortælle – og skrivelyst.
 • Kunne lytte aktivt.
 • Kunne skrive i forskellige genrer.
 • Skrive om deres oplevelser, erfaringer samt deres fantasi og følelser.
 • Kunne skrive et referat.
 • Have kendskab til sætningers opbygning med sætningens forskellige led samt de forskellige ordklasser og deres bøjningsformer.
  
Metoder og arbejdsformer:
 
 • Mundtlige og skriftlige aktiviteter for alle i klassen.
 • Anvendelse af forskellige læsestrategier og arbejdsmetoder.
 • Tilrettelæggelse af undervisningen individuelt, i grupper, parvis og som klasseundervisning.
 • Arbejde med praktisk – musiske udtryk.
 
Årets emner i Fandango er:
 
Så sig mig dog, hvem jeg er! - om personkarakteristik
Gid jorden aldrig går under! - om miljø
Prøv et loop! - om komposition
Nu skal der dælme hygges - om virkemidler
Kan myrer lukke øjnene? - om fortællere og synsvinkler
Den aften slog en krage ned i grantræet - om tema
Jeg er for fin til denne verden - om intertekstualitet
…og danser fandango med en lille kineser - om Kim Fupz Aakeson og hans forfatterskab
Buldermanden - om film
Kunstgødning - om HuskMitNavn og hans kunst
 
Vi vil bestræbe os på at nå rundt om de fleste af disse emner og spæde til med materialer fra biblioteket og CFU, de steder hvor vi vil gå mere i dybden - f.eks. i Kim Fupz emnet. 
 
Ændringer i årsplanen kan forekomme