Sankt Knud Lavard skole

Billedet på sidehoved

Årsplaner

Klasser: 5.KL
Periode: 2017/18
Team / lærer: IB

Årsplan matematik 5. Klasse
Mål for undervisningen :  
Efter 5. klasse forventes det at eleven kan:
- benytte hovedregning og skriftlige udregninger
- lave overslagsregning
- anvende lommeregner ved div. udregninger
- benytte enkelte formler bl. a. til beregning af areal og rumfang
- tegne rette linjer i koordinatsystem
- kende og anvende procentbegrebet
- arbejde med brøker: forlænge, forkorte, lægge sammen, trække fra, sammenligne

I klassen forventes det,
- at eleven kan samarbejde med andre om at løse problemer, hvori matematik
indgår.
- at eleven kan udtrykke sig præcist ved hjælp af de regler, formler og begreber,
som eleven løbende præsenteres for
- at eleven kan udtrykke sig så vel mundtligt og skriftligt om matematiske
problemstillinger
- at eleven kan gøre sig forståelig overfor andre, samt selv forstå en
fremlæggelse af ræsonnementer

Ved opgaveløsning:
Eleven skal kunne læse og forstå tekststykker,
- kunne forstå og anvende de forskellige ord og begreber, som løbende præsenteres,
- kunne opstille et problem,
- kunne løse og forklare en opgave,
- kunne anvende bogens opslag og bruge selve bogen som et opslagsværk.

Se Trinmål efter 6. klasse.
Arbejdsmetoder og arbejdsformer :  
Materialer: vi arbejder med KonteXt 5, både kernebog og træningshæfte. Relevante kopisider.

Eleverne får mulighed for at arbejde praktisk, konkret og
eksperimenterende med matematikken og derved skabe sig erfaringer.

Der er tavleundervisning, samtale om problemstillinger og løsninger,
individuelt arbejde, samt gruppe/makker-arbejde.

Vi kommer til at arbejde i IT-lokalet med div. opgaver.

Matematikspil
Status og evalueringsformer :  
Der vil blive skriftlige afleveringer i form af uge-mat. Opgaven bliver udleveret om mandagen og skal være afleveret senest mandagen efter.
Der vil være enkelte tests, samt individuel evaluering efter hvert kapitel.
Årets emner:
 
Store tal - negative tal
Decimaltal og brøktal
Procent
Måling
Vinkler
Koordinatsystem
Rundt eller kantet
Rumfang
Grafer og diagrammer
Ligninger og talfølger
Geometriske mønstre
 
Andet :  
Redskaber:
En god målfast lineal (f.eks. Linex)
En god målfast vinkelmåler/tegnetrekant (f.eks. Linex)
Regnemaskine
Spidse blyanter
Viskelæder
Passer
Saks