Sankt Knud Lavard skole

Billedet på sidehoved

Årsplaner

Klasser: 9.KL
Periode: 2017-2018
Team / lærer: JP

Mål for undervisningen

Undervisningen leder frem imod at eleverne udvikler lyst og evne til at forstå hverdagslivet i et samfundsmæssigt perspektiv og til aktiv medleven i et demokratisk samfund. Herunder at eleverne efter 8. og 9. klasse skal kunne: • redegøre for hovedlinjerne i det danske demokratiske system og dets historie, herunder forskellen mellem den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt. • give eksempler på interesseorganisationer og græsrodsbevægelser. • redegøre for og forholde sig til hovedprincipperne i den danske velfærdsstat. • beskrive samspillet mellem stat, region og kommune. • beskrive de store linjer i EU's historie og opbygning. • kende til Danmarks placering i Norden, EU, FN og NATO. • beskrive, hvordan det enkelte menneske indgår i forskellige grupper og fællesskaber • give eksempler på, hvordan gruppetilhørsforhold danner grundlaget for det enkelte menneskes normer og værdier. • gøre rede for hovedtræk i udviklingen fra landbrugssamfund over industrisamfund til videnssamfund. • gøre rede for, hvordan samfundet, herunder arbejdsmarkedet, forandrer sig og stiller krav til nye kompetencer og videreuddannelse. • beskrive forskellige politiske partiers synspunkter. • give eksempler på, hvordan unge kan deltage i demokratiske processer i hverdagen, først og fremmest i klubber, i skolen og i kommunen. • kende til det globale medieudbud. • kende forskellige kulturer, deres værdier og normer. • give eksempler på forskellige kulturmøder og tage udgangspunkt i de værdier, der ligger til grund for religioner og normer. • beskrive forskellige livsformer. • give forklaringer på nationalisme, herunder fremtrædelsesformer og historiske baggrunde. • give eksempler på, hvordan hverdagen i forskellige typer af samfund præges af globalisering. • beskrive naturen som ressource. • give eksempler på naturforvaltning og positive og negative reaktioner fra borgere. • vurdere økologiske problemstillinger. • gøre rede for menneskers brug af naturen. Arbejdsplan: Der arbejdes med temaerne: Magt i verden Danmark i krig Terrorisme og globalisering Lighed og ulighed i velfærdssamfundet På kanten af samfundet Staten og pengene Hvad er EU? Danmark i EU Fred og forsvar

Arbejdsmetoder og arbejdsformer

Klasseundervisning med lærer- og elevoplæg. Projektarbejde. Eventuelt besøg i Folketinget og Unicef Arbejder med at formulere og besvare problemstillinger og informationssøgning. Materialer: Christensen, Anders Stig: Samfundsfag 9 Uddrag af faglitteratur, artikler, internettet og film.

Fælles undervisningsforløb

Socialisering

Status og evalueringsformer

Løbende mundtlig og skriftlig evaluering samt præsentationer af eleverne.

Andet