Sankt Knud Lavard skole

image

Profil

Pædagogiske principper

II: SKOLENS FORMÅL:

§2.

Stk. 1. Skt. Knud Lavard privatskole bygger hele sit virke på det katolske livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk i Evangeliet og i Kirkens lære.

Stk. 2. Skt. Knud Lavard privatskole skaber rammerne for at den enkeltes indsigt i kristendommen vokser, blandt andet gennem religionsundervisning og deltagelse i kirkelivet.

Stk. 3. Skt. Knud Lavard privatskole er et tilbud til familier, som ønsker at give deres børn en katolsk opdragelse og til alle familier, som er åbne for kristendommen. Derved er Sankt Knud Lavard Skole sig sin økumeniske opgave bevidst.

Stk. 4. Skt. Knud Lavard privatskole uddanner eleverne til demokrati og ligeværd som livsholdning.

Stk. 5. På Skt. Knud Lavard privatskole udvikler eleven i frihed sine evner og særlige potentialer til gavn for den enkelte og fællesskabet.

Stk. 6. Skt. Knud Lavard privatskole lærer eleverne at skelne mellem godt og ondt, sandt og falsk, for derved at styrke deres evner og mod til at træffe etisk funderede valg.

Stk. 7. Skt. Knud Lavard privatskole drives efter de til enhver tid gældende love og andre regler for friskoler og private grundskoler m.v.

Stk. 8. Skt. Knud Lavard privatskole skal give en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

 

De enkelte fag

Skolens obligatoriske fag: 

Valgfag og anden frivillig undervisning:

Valgfag: skolen har faste p-fagstimer: IT - sløjd - hjemkundskab m.m.

 
 
 
 

 

Evaluering af kvalitet

Evaluering:
2 gange årligt evalueres undervisningen og elevernes udbytte. De forskellige klasseteams fastsætter delmål/ mål for hver enkelt elev, så vi fremadrettet kan lægge en plan for, hvad der særligt skal fokuseres på i den kommende periode.
Evalueringen bliver formidlet ved samtaleark, elevsamtaler og skole-hjemsamtaler.
Fra 7.-9. klasse får eleverne karakterblade.
 
I maj/juni testes eleverne i deres færdigheder i dansk og matematik for at sikre, at undervisningen er blevet implementeret.
 
Skolen har hidtil haft tilsyn af tilsynsførende Niels Engelbrecht, se tilsynsrapport
 
Forældrerådet har besluttet på et årsmødet i 2012, at skolen overgår til en selvevalueringsmodel i 2014.
 
Skolen følger som minimum de slutmål, der er fastsat for folkeskolen, og har indenfor visse fag et udviddet pensum - se årsplaner!
 
Evaluering af UVM og APV sker løbende, og ud fra evalueringen beslutters det, hvilket omdråde, der skal være næste indsatsområde, og hvordan dette videre evalueres.
 
Her indsættes referat af eller henvisninger til evt. evalueringer:  selvevaluering november 2017

Skolens indsatsområder

Skolens aktuelle fokuspunkter er:

Tværfagligt team-samarbejde i ind-mellem-og udskolingen med henblik på at styrke undervisningen.  Dette understøttes i dagligdagen via planlagte fordybelsesuger og arrangementer på tværs af klasserne. Faste begivenheder og traditioner, f.eks. morgensang, høstmarked (indsamling til velgørende formål), Lucia, krybbespil, skolekomedie, fastelavn, musical og kristendomsdage medvirker til at styrke elevernes sociale kompetencer og etiske værdier, som er en del af skolens grundlag.

 

Skolens dagligdag og faste aktiviteter

Faste, tilbagevendende begivenheder:
Høstmarked - trimdag - skolekomedie - lucia - krybbespil- fastelavn- musical- kristendomsdage- sidste skoledag- sommerafslutning/dimission.
 
Skolen har derudover 3 faste fordybelsesuger årligt.
 

Eventuelle særlige undervisningstilbud

Forebyggende indsats:
Skolen arbejder med en forebyggende indsats omkring sprogundervisning for to-sprogede børn i faget dansk. Skolen tilbyder lektiecáfe efter skoletid.

Lektiepolitik

Skolens principielle holdning til lektier og deres pædagogiske formål:
Særlige områder: automatisering af konkrete færdigheder: f.eks.: tabeller, grammatik , stavning læsehastighed. Skolen lægger op til, at forældrene
læser 1/2 time hver dag med deres barn. 

 

 

Skolens regler og normer for elevernes opførsel

Det er vigtigt, at alle elever tager hensyn og viser respekt for hinanden.
Vi forventer, at de møder velforberedt og undervisningsparate til timerne.
 GENERELLE REGLER:
 
Der er rygeforbud på skolens område - både inde og ude

Alkohol er forbudt på skolens område.

Der må ikke tygges tyggegummi på skolens område - både inde og ude

Skolen forventer, at eleverne møder i passende arbejdstøj,hvilket betyder, at man undgår at være for afklædt,og ikke bærer T-shirts med hårde slogans. Brandtilsynet kræver, at overtøj hænges på knagerne på gangen.

Mobiltelefoner skal være slukket og ligge i tasken i alle undervisningssituationer.

Elever i 8. + 9. kl. kan, med skriftlig tilladelse fra forældrene, få udetilladelse, hvilket betyder, at de må forlade skolens grund i spisepausen. Udeordningen kan inddrages, hvis eleven kommer for sent til den efterfølgende time.

Mobbepolitik / Undervisningsmiljøloven  2017

For at fremme trivsel har skolen mange traditioner:

Legepatrulje

Tante/onkelordning 5. kl./bh.kl. og 6. kl./1.kl.

Fælles arrangementer som f.eks. :

Høstmarked

Trimdag

Fordybelsesuger på tværs af klasserne

Overnatning på skolen med elever på tværs af klasserne

Fællestimer for de ældste elever

Friluftstur for de ældste elever

Aftenfest for de ældste elever

Forældrerepræsentanter arrangerer:

Lege-og madgrupper

Klassearrangementer med elever og forældre

Fælles fødselsdage på skolen